หลักสูตรที่เปิดสอน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา มีหลักสูตรที่เปิดสอนดังต่อไปนี้

Read More

ศูนย์สารสนเทศ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาได้ออกแบบระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ เพื่อรองรับผู้ใช้งานและมีรายละเอียด ท่านสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ด้านล่าง

Read More →

Courses-หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสุตรที่เปิดสอน

ปวช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และ ปวส. สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อุตสาหกรรมการเกษตร คอมพิวเตอร์ ท่องเที่ยว

ภาพกิจกรรม

ท่านสามารถเข้าดูภาพกิจกรรมของทางวิทยาลัยได้ที่ Facebook Pages ได้เลยค่ะ คลิกเลย

รางวัลและผลงาน

รางวัลและผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา