หลักสูตรการเรียนการสอน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาจัดการศึกษาระบบปกติ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มี 1 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาเกษตรกรรม แบ่งเป็น 3 สาขางาน ได้แก่ สาขางานพืชศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์ และสาขางานเกษตรศาสตร์ (อศ.กช.)

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มี 5 ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประเภทวิชาประมง ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทอุตสาหกรรมเกษตร และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ แบ่งเป็น 6 สาขางาน ได้แก่ สาขางานเกษตรศาสตร์ สาขางานพืชสวน สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป สาขางานการพัฒนาโปรแกรม สาขาวิชาผลิตภัณฑ์พืช และสาขางานการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศหลักสูตรที่เปิดสอน (ในระบบ)

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
     - ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
          - สาขางานพืชศาสตร์      (โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต)
          - สาขางานสัตวศาสตร์     (โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต)
          - สาขางานเกษตรทั่วไป (อศ.กช.)

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. )
     2.1 ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์
     2.2 ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์
     2.3 ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
     2.4 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     2.5 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ
    2.6 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์พืช
หลักสูตรที่เปิดสอน (นอกระบบ)

1. โครงการ 108 อาชีพ
2. โครงการฝึกอบรมเกษตรกรรมระยะสั้น
Un title page

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
หมายเลขโทรศัพท์ : 054-079835
หมายเลขโทรสาร : 054-079836

มือถือ : 086-4300199Design by Jakkraphong Khampha:: Programming by Technic Microsoft & Star Gate Development:: Copyright@2006 All rights reserved
Manager and CEO Mr.Jakkraphong Khampha
E-mail ; info@technicmicrosoft.com www.technicmicrosoft.com