HOT-INFO

เลขที่1 หมู่ 6,
ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000

«
»

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

ขอเชิญร่วมงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 40

จุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา

นโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและคณะครูส่งนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมและเกษตรกรรมระหว่างโรงเรียนเกษตรกรรมอิวาตะ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Read More Button

โครงการสถานศึกษาเฉพาะทางอาหารปลอดภัย

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More DE; ?>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More