HOT-INFO

เลขที่1 หมู่ 6,
ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-079835
info@company.com

«
»

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

ขอเชิญร่วมงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 40

โครงการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรมและเกษตรกรรมระหว่างโรงเรียนเกษตรกรรมอิวาตะ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและคณะครูส่งนักศึกษา

การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 2

รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ 2562

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Read More Button

โครงการสถานศึกษาเฉพาะทางอาหารปลอดภัย

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More DE; ?>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More