HOT-INFO

เลขที่1 หมู่ 6,
ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์สถานศึกษา

          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เป็นสถานศึกษาวิชาชีพเกษตร ที่ดำเนินการบริหารจัดการและให้บริการวิชาชีพและฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้เรียน/ผู้ฝึกอบรม ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ สามารถออกไปประกอบอาชีพและศึกษาต่อได้ ตั้งมั่นในศีลธรรม รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม        และสิ่งแวดล้อม

 

 พันธกิจสถานศึกษา

          1. มุ่งมั่นจัดการศึกษาโดยแสวงหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ พัฒนาวิชาชีพโดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ ให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาชีพของตนเอง

          2. มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน โดยให้ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมภายใต้ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

          3. มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ คุณภาพชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความตระหนักในวิชาชีพ

          4. มุ่งมั่นจัดการฝึกอบรมวิชาชีพ และบริการทางวิชาการให้แก่เกษตรกรและชุมชน

          5. ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐ เอกชน ในประเทศ และต่างประเทศเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีทักษะและประสบการณ์ด้านวิชาชีพในระดับสากล

          6. ส่งเสริมให้ครู ผู้เรียนได้พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง

          7. มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน