HOT-INFO

เลขที่1 หมู่ 6,
ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-079835
info@company.com

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

อัตลักษณ์สถานศึกษา

ผู้เรียนมีคุณธรรมนำทักษะพัฒนาวิชาชีพทางการเกษตร

เอกลักษณ์สถานศึกษา

          เป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพทางการเกษตร