HOT-INFO

เลขที่1 หมู่ 6,
ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-079835
info@company.com

บุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

 จำนวนนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

          ระดับ ปวช.     จำนวน 808    คน

          ระดับ ปวส.      จำนวน 135    คน

            รวมทั้งสิ้น         จำนวน 943     คน

 

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

          ข้าราชการครู             จำนวน  26    คน

          พนักงานราชการ (ครู)   จำนวน  19    คน

          พนักงานราชการ(ทั่วไป)   จำนวน      ๑    คน

          ครูจ้างสอน                จำนวน    2    คน

          ลูกจ้างประจำ             จำนวน  10    คน

          ลูกจ้างชั่วคราว           จำนวน  21    คน

            รวมทั้งสิ้น                     จำนวน  7๙     คน