HOT-INFO

เลขที่1 หมู่ 6,
ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000

054-079835
info@company.com

หน่วยงานในวิทยาลัย

งานฟาร์ม

งานฟาร์มของสถานศึกษา

            1. ด้านพืชศาสตร์

                   1.1 งานฟาร์มพืชผัก

                   1.2 งานฟาร์มพืชไร่

                   1.3 งานฟาร์มเห็ด

                   1.4 งานฟาร์มไม้ผลไม้ยืนต้น

                   1.5 งานฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับ

                   1.6 งานฟาร์มปุ๋ย

           2.ด้านสัตวศาสตร์

                   2.1 งานฟาร์มสุกร

                   2.2 งานฟาร์มไก่ไข่

                   2.3 งานฟาร์มไก่เนื้อ

                   2.4 งานฟาร์มโคนม

                   2.5 งานฟาร์มโคเนื้อ

            3. งานฟาร์มประมง