HOT-INFO

เลขที่1 หมู่ 6,
ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000

«
»

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

ขอเชิญร่วมงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 40

การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ครั้งที่ 2

รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ 2562

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

อ่านเพิ่มเติม: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

บันทึกข้อตกลง (MOU)

วันที่ 21 กันยายน 2561 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา โดยผู้อำนวยการจรัสพงษ์ วรรณสอน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ Mr.Keishi  Okanoประธานองค์กรเฟรนด์ (Friend Cooperative Association) ในการส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ด้านเกษตรกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Read More Button

โครงการสถานศึกษาเฉพาะทางอาหารปลอดภัย

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More DE; ?>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Read More